Introducció

Què és?

La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix a lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus (ciutadania, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre les quals s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

Quins residus es recullen?

Amb el model porta a porta es pot fer la recollida selectiva de totes les fraccions presents als residus municipals:

Per tal que el model porta a porta funcioni correctament, com a mínim, cal que es faci la recollida selectiva porta a porta de la FORM i de la resta.

Avantatges
Nivells de recollida selectiva i recuperació mes alts i regulars.
Es retiren els contenidors de la via pública:
 • Es recupera espai públic i està més net.
 • No hi ha males olors.
 • No cal un servei de neteja ni manteniment dels contenidors.
Model de recollida selectiva integrat.
Desapareix l'anonimat. Més corresponsabilitat.
Recollida més propera i individualitzada: equips, serveis i recursos adequats a diferents tipus de residus i usuaris.
El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.
Control de qualitat directe.
Permet l'aplicació de taxes d'escombraries de pagament per generació.
Reducció global dels residus municipals recollits i, específicament, de la Resta destinada a tractament finalista. Es redueix el percentatge de residus no municipals dels que s'acaba fent responsable el municipi.
En general, alta qualitat de les fraccions recollides.
El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors (sistemes integrats de gestió i venda de materials).
El cost net global, majoritàriament, és favorable.
Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos, especials, etc.) tendeixen a funcionar millor.
Inconvenients
La corresponsabilitat també implica a l’Ajuntament.
S'està subjecte a un horari de lliurament més estricte.
Suposa un canvi d'hàbits important per a moltes llars.
Cal guardar els residus a casa fins el dia de recollida.
El cost de la recollida és igual o una mica superior (fins a 20%) al cost real de la recollida selectiva amb contenidors.
AvantatgesInconvenients
Nivells de recollida selectiva i recuperació mes alts i regulars.
Es retiren els contenidors de la via pública:
 • Es recupera espai públic i està més net.
 • No hi ha males olors.
 • No cal un servei de neteja ni manteniment dels contenidors.
Model de recollida selectiva integrat.
Desapareix l'anonimat. Més corresponsabilitat.La corresponsabilitat també implica a l’Ajuntament.
Recollida més propera i individualitzada: equips, serveis i recursos adequats a diferents tipus de residus i usuaris.S'està subjecte a un horari de lliurament més estricte.
El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.Suposa un canvi d'hàbits important per a moltes llars.
Control de qualitat directe.Cal guardar els residus a casa fins el dia de recollida.
Permet l'aplicació de taxes de pagament per generació.
Reducció global dels residus municipals recollits i, específicament, de la resta destinada a tractament finalista. Es redueix el percentatge de residus no municipals dels quals s'acaba fent responsable el municipi.
En general, alta qualitat de les fraccions recollides.
El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors (sistemes integrats de gestió i venda de materials).El cost de la recollida és igual o una mica superior (fins a 20%) al cost real de la recollida selectiva amb contenidors.
El cost net global, majoritàriament, és favorable.
Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos, especials, etc.) tendeixen a funcionar millor.

Objectius de la recollida PaP

 1. Promoure, en l’àmbit de la gestió dels residus a la Comunitat Valenciana, el model de recollida selectiva anomenat “porta a porta”. Aconseguir, d’aquesta forma, una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que permetrà recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat.
 2. Promoure i informar sobre la recollida porta a porta a tothom que puga estar interessar i, de forma especial, a d’altres ens locals (municipis, mancomunitats, consorcis, etc.), institucions, organitzacions, etc.
 3. Establir el marc adequat per a possibilitar un intercanvi d’experiències més fluid entre els municipis que realitzen la recollida porta a porta.
 4. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i bujols per a la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per recordar l’horari de recollida, etc. de manera que comporte un estalvi econòmic i procedimental per als membres associats, tenint en compte la legislació actual sobre contractes.
 5. Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública s’eviten desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic.
 6. Assolir una gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista polític i social (acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana), tècnic (objectius i criteris clars i transparents), i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini, etc.).
 7. Finalment, aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient, en general.