Ajudes per a la implantació de noves recollides separades

La Generalitat Valenciana ha notificat la proposta de resolució de la comissió de valoració als participants en el procés de sol·licitud de les ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Constituïda i reunida la comissió de valoració es determinen les despeses subvencionables vàlides sense IVA per a cada sol·licitud.

Amb aquest procés queden definides les quantitats compromeses en les ajudes i les que posteriorment seran objecte de justificació segons les condicions establides en la base catorzena.

La informació ha sigut enviada individualment a cada sol·licitant, amb contingut específic per a cada entitat.

Cal destacar les dates del termini per a al·legacions: 10 dies des de la recepció de la notificació.

Altres Notícies